DDM Kamarád


PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)


I. Správce osobních údajů
Dům dětí a mládeže Kamarád Třemošná
Tyršova 916
Třemošná
330 11
IČ: 606 106 54

(dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.II. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.III. Zdroje osobních údajů

- od zákonných zástupců
- od stávajících zaměstnanců
- od bývalých zaměstnanců
- přímo od subjektů údajů (e-maily, telefon, kontaktní formulář na webu apod.)
- z veřejných zdrojů (z ISVS apod.)
- od jiné osoby, která je ve smluvním vztahu ke správci
- od uchazeče o zaměstnáníIV. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

- adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
- popisné údaje (např. bankovní spojení)
- další údaje nezbytné pro plnění zákonných povinností, smlouvy
- údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (použití osobních údajů za účelem personálních řízení apod.)V. Kategorie subjektů údajů

- stávající žáci
- bývalí žáci
- zákonní zástupci
- stávající zaměstnanci
- jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci
- uchazeč o zaměstnáníVI. Kategorie příjemců osobních údajů

- státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
- finanční ústavy
- zpracovateléVII. Účel zpracování osobních údajů

- Přijímání dítěte k zájmovému vzdělávání - přihláška
- Přijímání dítěte do jiných aktivit domu dětí a mládeže (např. tábory, víkendové akce, výlety) - přihláška, jmenný seznam
- Evidence žáka ve školní matrice
- Export dat ze školní matriky pro MŠMT, ČŠI, kontrolní orgány
- Evidence úrazů v knize úrazů
- Vedení záznamů v třídní knize, třídním výkazu, deníku zájmových útvarů
- Vydání výzvy, rozhodnutí domu dětí a mládeže k podaným žádostem žáka, zákonného zástupce účastníka zájmového vzdělávání
- Výstupy osobních údajů a informací o průběhu vzdělávání v informačních systémech domu dětí a mládeže
- Příprava a organizace příležitostné akce, soutěže, táborů
- Webová prezentace domu dětí a mládeže – zpravodajství z činnosti školy
- Plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a jeho prováděcích předpisů popřípadě dalších obecně závazných právních předpisů
- Evidence o plnění platebních povinností
- Ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)
- Archivnictví vedené na základě zákona
- Výběrová řízení na volná pracovní místa
- Plnění zákonných povinností ze strany správce
- Ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů
- Oprávněný zájem správce


Pro výše uvedené účely je poskytnutí osobních údajů dítěte resp. zákonných zástupců povinné a nezbytné pro splnění právní povinnosti Správce (např. školní matrika), pro splnění veřejného zájmu či výkon veřejné moci Správcem a pro účely oprávněných zájmů Správce nebo dotčené osoby či pro ochranu životně důležitých zájmů dítěte nebo jiné osoby. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné vzdělání žákům poskytovat.

Správce dále zpracovává osobní údaje žáků či jejich zákonných zástupců, které nejsou nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo právních povinností, veřejného zájmu či oprávněných zájmů Správce. Tyto údaje zpracovává jen na základě písemného souhlasu subjektu údajů, jsou to zejména:

• fotografování žáků pro výroční fotografie, fotografování žáků při školních akcích
• zveřejňování školou pořízených fotografií žáků, výsledků soutěží a prací žáků na webu školy a sociálních sítích školy, případně v tisku
• kontaktní údaje potencionálních zájemců o vzdělávání
• archivace dokumentů ve školní kronice a archivu
• záznamy o chování na internetových stránkách Správce získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči

Údaje zpracovávané na základě poskytnutého souhlasu slouží k propagačním účelům školy na webových stránkách Správce, facebookovém profilu, či v tisku, k zajištění cesty dětí do zahraničí, pro zasílání důležitých sdělení o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, vylepšení provozu internetových stránek aj. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány jen po dobu platnosti tohoto souhlasu. Souhlas subjektu údajů zůstává v platnosti po dobu vzdělávání účastníka vzdělávání v rámci DDM Kamarád Třemošná, pokud není stanoveno déle nebo do doby, dokud souhlas subjekt údajů neodvolá. Pokud subjekt údajů svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany Správce pro jiné účely a na základě jiných právních povinností.VIII. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

Za tímto účelem přijal správce vhodné technická a organizační opatření (v souladu s článkem 25 GDPR) k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování (včetně profilování) ve smyslu č. 22 GDPR.IX. Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.X. Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

a. subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
b. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
c. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
d. zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
e. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
f. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.


XI. Práva subjektů údajů

V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

a. účelu zpracování,
b. kategorii dotčených osobních údajů,
c. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
d. plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
e. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
f. pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Subjekt údajů má dále právo požadovat od správce:
a. přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
b. opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
c. právo na výmaz, právo být zapomenut dle čl. 17 GDPR,
d. právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
e. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
f. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
g. právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování dle čl. 22 GDPR.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
a. Požádat správce o vysvětlení.
b. Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
c. Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
d. Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
e. Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.
f. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.XII. Změna pravidel o ochraně osobních údajů

V případě jakýchkoliv změn pravidel o ochraně osobních údajů, budeme tyto změny komunikovat na www stránkách. Proto je doporučujeme pravidelně kontrolovat.XIII. Kontaktujte nás

Dům dětí a mládeže Kamarád, Třemošná, okres Plzeň – sever, příspěvková organizace
Tyršova 916
Třemošná
330 11
IČ: 606 106 54
telefon: 605 247 386
e-mail: bulin@ddmkamarad.cz

Pověřencem na ochranu osobních údajů jmenovaným domem dětí a mládeže je:
MAS Radbuza, z.s.

nám. ČSA 24, 333 01 Stod
IČ: 22897461
tel: +420 725 909 834, +420 720 021 963
e-mail: gdpr@mas-radbuza.cz

Tyto kontaktní údaje můžete použít i v případě, že máte zájem o zobrazení, opravení, zablokování či vymazání informací, které byly o Vás prostřednictvím Stránek nashromážděny.


© DDM Kamarád Třemošná, Tyršova 916, 330 11 Třemošná, tel. a fax: 377 953 651, info@ddmkamarad.cz design by ERB Production s.r.o.